Deklaracja dostępności

Powiatowego Centrum Integracji Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce..


Data publikacji strony: 2016-11-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10. Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny - PCIS w Orzechówce.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Zańko, pcis@powiatbrzozow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 49 112 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Inne informacje i oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.pcisbrzozow.pl spełnia wymagania w 97 %.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Integracji Społecznej
Budynek - Orzechówka 326 A – (parter)

Siedziba Powiatowego Centrum Integracji Społecznej znajduje się na parterze budynku.
Do budynku prowadzi 3 wejścia, brak schodów, jedno z wejść jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (za wyjątkiem kuchni) można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.